Fyrverkeri

Fyrverkeri

OBS!OBS! Med bakgrunn i noen uheldige hendelser vil det nå ikke blitt gitt tillatelse til oppskytning av fyrverkeri lengre til privat personer. Arrangementer som private bryllup, bursdager vil ikke være tilfredsstillende grunn for oppskytning. Det kan bli gitt tillatelse til avskytning av fyrverkeri for større offentlige arrangement.

Etter forskrift (datert 26.juni 2002) om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er det kommunen/brannsjefen i den enkelte kommune som gir tillatelse til handel med eksplosiv vare (fyrverkeri) i perioden 27 – 31. desember, samt lagring av eksplosiv vare (fyrverkeri) inntil 500 kg netto eksplosivt innhold og tillatelse til avfyring av fyrverkeri (utenom nyttårsaften).

Søknadsskjema for handel/lagring av eksplosiv vare finnes hos direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine hjemmesider (dsb.no). Søknaden må sendes inn innen 1 September. Brannvesenet Midt IKS behandler søknader for Steinkjer, Inderøy, Lierne, Røyrvik, Snåsa, Verran, Namdalseid og Osen kommune. Søknad sendes til:

Brannvesenet Midt IKS, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer. 

I en søknad om tillatelse for fyrverkerisalg skal det sendes inn følgende dokumenter:

  • Firmaattest
  • Søknad om tillatelse for fyrverkerisalg
  • Tegninger som beskriver/viser salgsstedet
  • ROS analyse med tilhørende handlingsplan
  • Dokumentasjon på ansettelsesforhold

Ved spørsmål var vennlig og ta kontakt med Jon Kristian Storli

Brannvesenet Midt IKS gjør oppmerksom på at det fra 2007, er utarbeidet et eget gebyrregulativ for tillatelser til salg av eksplosiv vare (fyrverkeri).

Henvendelser vedrørende fyrverkeri kan også gjøres på [email protected]

 

GENERELLE KRAV!

Ved avbrenning av fyrverkeri/ pyrotekniske i varer i forbindelse med arrangementer innenfor Brannvesenet Midt IKS sitt ansvarsområde, gjelder følgende krav:

– Søknadsskjema må fylles ut og leveres inn hos Brannvesenet Midt IKS, minimum 2 uker før arrangementstart. Det kreves også politiets samtykke før tillatelse blir gitt. -Søknader som blir levert etter denne fristen må kunne forvente avslag.

– Avbrenning skal skje senest kl. 23.00. Senere avbrenning kan tillates i forbindelse med større arrangementer, dog ikke senere enn kl. 24.00.

– Ved høyt lydnivå, som f.eks. fyrverkeri-bomber, må dette kunngjøres særskilt i media. Kunngjøringen skal kunne nå alle berørte innbyggere.

Avbrenning under tre minutter:
– Naboer må varsles. Her må alle varsles som kommer til å være berørt av fyrverkeriet.

OBS! Hvis det befinner seg husdyrbedrifter i nærheten er det spesielt viktig at
disse varsles og informeres!

Kvittert nabovarsel for avbrenningen skal følge søknaden.

Avbrenning over tre minutter:
– Avbrenning av fyrverkeri som varer lengre enn 3 minutter, skal offentliggjøres i media på en godt synlig måte.

Ved klager ang. avbrenningen, bør man henvende seg først og fremst til arrangøren, evt. brannvesenet. Ansvarhavende for avbrenning av fyrverkeri, bærer det fulle og hele ansvaret for at dette skjer i samsvar med den gitte tillatelsen.

Fyrverkeri som vil være til ulempe for berørte naboer, vil kunne medføre avslag.