Høring om lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Logo brannvesenet midt 2

Brannvesenets Midt IKS ønsker innbyggerne, huseiernes og virksomhetenes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring.

Ref. «Høring om lokal forskrift» bes oppgitt ved henvendelse

 

Bakgrunn

Ny forskrift om brannforebygging tredde i kraft 01.01.2016. I den nye forskriften legges det vekt på at kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann, og konsekvenser branner kan få. Ut ifra kartleggingen, skal kommunen innrette det forebyggende arbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Tidligere var det normative krav i forskriften om tilsyn i særskilte brannobjekter som la beslag på mye av ressursene i det brannforebyggende arbeidet.

Kunnskap innen det brannforebyggende fagfeltet, og lokal kartlegging peker mot en utvikling der en større andel av kommunens brannforebyggende ressurser rettes mot andre målgrupper og områder, enn særskilte brannobjekter.

Tilsyn i brannobjekt vil i en del tilfeller være et nødvendig og effektivt verktøy for kommunen for å håndheve krav i lovverk og forskrift, ovenfor eiere og brukere av bygninger.

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt, åpner for at brann og redningsvesenet som lokal tilsynsmyndighet på bakgrunn av plan for det brannforebyggende arbeidet, hendelser, bekymringsmeldinger o.l kan føre tilsyn i andre brannobjekter som beskrevet i forskriften virkeområde.

Uttalelse til høringen skal primært sendes på [email protected] alternativt med vanlig post til Brannvesenet Midt IKS, postboks 2033, 7707 Steinkjer

Les utkast om "lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt" her

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt med merknader til forskriftens enkelt bestemmelser

Høringsfristen er innen 12.4.2019