Krav ang. avfyring av fyrverkeri/ pyrotekniske varer

Fyrverkeri

Avbrenning av fyrverkeri utenfor perioden hvor dette normalt er tillatt (nyttårsaften)!

OBS!OBS! Med bakgrunn i noen uheldige hendelser vil det nå ikke blitt gitt tillatelse til oppskytning av fyrverkeri lengre til privat personer. Arrangementer som private bryllup, bursdager vil ikke være tilfredsstillende grunn for oppskytning. Det kan bli gitt tillatelse til avskytning av fyrverkeri for større offentlige arrangement.

Ved avbrenning av fyrverkeri/ pyrotekniske i varer i forbindelse med arrangementer innenfor Brannvesenet Midt IKS sitt ansvarsområde, gjelder følgende krav:

– Søknadsskjema må fylles ut og leveres inn hos Brannvesenet Midt IKS, minimum 2 uker før arrangementstart. Det kreves også politiets samtykke før tillatelse blir gitt. -Søknader som blir levert etter denne fristen må kunne forvente avslag.

– Avbrenning skal skje senest kl. 23.00. Senere avbrenning kan tillates i forbindelse med større arrangementer, dog ikke senere enn kl. 24.00.

– Ved høyt lydnivå, som f.eks. fyrverkeri-bomber, må dette kunngjøres særskilt i media. Kunngjøringen skal kunne nå alle berørte innbyggere.

Avbrenning under tre minutter:
– Naboer må varsles. Her må alle varsles som kommer til å være berørt av fyrverkeriet.

OBS! Hvis det befinner seg husdyrbedrifter i nærheten er det spesielt viktig at
disse varsles og informeres!

Kvittert nabovarsel for avbrenningen skal følge søknaden.

Avbrenning over tre minutter:
– Avbrenning av fyrverkeri som varer lengre enn 3 minutter, skal offentliggjøres i media på en godt synlig måte.

Ved klager ang. avbrenningen, bør man henvende seg først og fremst til arrangøren, evt. brannvesenet. Ansvarhavende for avbrenning av fyrverkeri, bærer det fulle og hele ansvaret for at dette skjer i samsvar med den gitte tillatelsen.

Fyrverkeri som vil være til ulempe for berørte naboer, vil kunne medføre avslag.