Krav til dokumentasjon

Etter gjeldene lovverk skal brannteknisk dokumentasjon i særskilt brannobjekt omfatte følgende:


 • Mål og handlingsplan for brannvernarbeidet
 • Organisasjonsplan som viser internfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet samt brannvernleders plikter og myndighet
 • Risikovurdering av objektets virksomhet
 • Branntekniske tegninger som viser alle branntekniske installasjoner. (slokkeutstyr, utganger, branncellebegrensede konstruksjoner, m.v.
 • Avtale mellom eier og bruker (leietakere) om oppgavefordeling i brannvernarbeidet
 • Rutiner for ettersyn av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mv. egenkontroll og kontroll av sakkyndig personell. (Serviceavtaler på el.anlegg, slokkeutstyr mv.)
 • Rutiner for brannvernopplæring og øvelser
 • Rutiner for drifts og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for brann. ( varme arbeider m.v.)
 • Branninstruks og rømningsplan skal være oppslått i lokalet og i brannvernpermen
 • Redning og beredskapsplaner ( evakueringsplaner )
 • oversikt over godkjente bygningsmessige endringer gjennom tidene
 • forutsetninger og begrensninger til byggverket, overført fra byggefasen

(dispensasjoner etter tidligere forskrifter)