Om oss – Feie- og tilsynstjeneste

Velkommen til Feierseksjonen!

Feierseksjonen er èn av to seksjoner i forebyggende avdelingen ved Brannvesenet Midt IKS. Feierseksjonen utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg. ( skorsteiner og ildsteder ). Hensikten med feietjenesten er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

Hva gjør feierseksjonen?

Feiingtjenesten er behovsprøvd i hht regelverk, men skal minimum utføres èn gang hvert fjerde år.

Dette gjelder både skorsteinsfeiing og tilsyn av fyringsanlegget. Ved tilsyn får en i tillegg kontrollert om fyringsanlegget er oppført etter gjeldende regelverk og at fyring kan gjennomføres på en trygg møte.

Det er feieren som er ansvarlig for å fastsette hvor ofte feiing skal gjennomføres, dette etter vurdering av produsert sot og fyringsvaner. De fleste har feiing hvert annet år, mens noen har hvert år eller hvert fjerde år.

I tillegg bistår feiervesenet med informasjon til våre innbyggere om gjeldende lover og regler for ansvarsområdet.

Feiervesenet kan også utføre andre typer oppgaver som ikke er lovpålagte, slik som videofilming av skorsteinen for å avdekke eventuelle skader, fjerning av fugl-reir og fresing av pipeløp.

Disse tjenestene blir fakturert særskilt etter medgått tid og gjeldende timepris.