Pulverapparat – Hvordan velger jeg rett?

Hva er et pulverapparat?

Et pulverapparat består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. I en bolig skal et godkjent pulverapparat være på minst 6 kilo.
Fordeler: Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk. Pulveret kveler en brann effektivt. Egnet mot de fleste typer branner.
Ulemper: Apparatet tømmes raskt – et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder. Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk. Kan ødelegge elektriske apparater.

Pulver kan brukes på alle typer branner.
Apparatet bør brukes støtvis. Ved å holde utløseren nede konstant, tømmes et 6 kilos apparat i løpet av 10- 15 sekunder.
Pulver har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking.
Ved bruk vil pulver forurense omgivelsene en god del. Det må derfor påregnes omfattende opprydning og vasking i ettertid.

Hva si lovverket?

Slokkeutstyr Brannforskriftene setter minimumskrav for slokkeutstyr til bolig. Håndslokkere, med skum og vann, skal ha slokkeeffekt minimum A21 for å være godkjent som slokkeutstyr i bolig.

Hva anbefalles?

Først og fremst anbefales det å benytte husbrannslange fordi den er enkel å betjene, har særdeles god slokkeeffekt og har ubegrensede mengder med slokkemiddel. Det er viktig at det velges utstyr som det kan forventes at beboerne er stand til å betjene. Husbrannslanger fører normalt til minst etterskade, minst vedlikehold og best slokke effekt.

– Pulverapparat:

Pris og kvalitet henger sammen her som overalt ellers, og en god brannslokker er ikke så mye dyrere enn en dårlig når man tenker på i hvilke situasjoner man faktisk skal bruke håndslokkeren sin.

Hva betyder ABC?

Håndslokkerne er inndelt i ulike brannklasser. Det er bokstavene det refereres til på etiketten på apparatet.

A-klassen Omfatter branner i faste organiske materialer som treverk, papir, tekstiler og lignende
B-klassen Omfatter branner i væsker som bensin, olje, lakk, maling og så videre
C-klassen Skal slokke branner i gasser som propan, metan og butan

Pulver- eller skumapparater med brannklassekombinasjonen ABC/AB er det mest vanlige.

Hva betyder 21- 43?

Og slokkeeffekten på brannslokkerne går fra 21 A til 55 A. Disse målene refererer til testbålet som disse apparatene er testet mot. Dess høyere effektklasse, jo større testbål har brannslokkeren blitt testet mot. Dvs. en høyere klasse garanterer deg til å slokke en større brann.

Brannvesenet anbefaler pulverslokker med høyest klasse som i dag er 43A og 55 A for å få best slokkeeffekt. Slokkeeffekten står på etiketten på håndslokkeren. 

Kontrollintervall for bolig

Trykkladde pulverapparater skal kontrolleres av godkjent person hvert femte år og sendes til service hvert 10 år.
Pulverapparater med trykkpatron skal kontrolleres av godkjent person hvert andre år og sendes til service hvert 10 år.

Slik kontrollerer du brannslukningsapparatet:

Du bør selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:
• Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
• Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
• Har slokkeren synlig skader?
• Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
• Er sikringsplinten intakt og plombert?
• Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
• Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll