RVR – Restverdiredning

Om RVR

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikring kan i her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste.

Under oppdrag er Brannvesenet Midt IKS representant for det/de skadeforsikringsselskap som har skaden og som er medeiere av RVR-tjenesten. Brannvesenets arbeid på skadestedet vil således være akutt restverdiredning for å skape et tørt og røykfritt miljø i forbindelse med brann- og vannskader, og forhindre skader på andre objekter.

Type arbeid vi utfører er røykventilering, vannsuging, avfukting, opptak av pulver og sot, berging av innbo og tildekking av f.eks tak og vindu.

Godt utstyrte biler

RVR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning, med mer.

Alltid i beredskap

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RVR kan uerstattelige verdier reddes. Du vil ikke bli økonomisk belastet om du bruker RVR tjenesten, som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis” da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet.

Ved rask og riktig innsats fra RVR vil store verdier kunne berges. Tidlig innsats gir altså stor gevinst. Det er derfor svært viktig at RVR blir varslet så raskt som mulig når en skade oppstår.

Arbeidet skal begrense skadene på objektet og tidsbruken vil ikke i utgangspunktet overstige 4 arbeidstimer.

Ved praktisk talt alle branner oppstår det følgeskader av ulik art
• Direkte brannskader
• Varmeskader, dvs. deformasjoner på grunn av høy temperatur
• Røyk- og sotskader
• Luktskader på grunn av røyklukt
• Vannskader på grunn av overflødig slokkevann og brudd på vannledning
og dermed fuktskader i bygningskonstruksjonen
• Korrosjonskader på grunn av brann i plast
• Driftstans

Inkedkart kommuner RVR_LI

RVR OMRÅDE : BRANNVESENET MIDT IKS

Rekvirering

Tjenesten er kostnadsfri og kan rekvireres av brannvesen, forsikringsselskap eller av skadelidte direkte til oss på tlf 936 27 266.

Hvem skal varsles?
• Eier eller representant for eier uansett forsikringsforhold
• Forsikringsselskapet som ”har” skaden, varsles alltid
Dersom RVR-arbeidet antas å vare mer enn fire timer, eller dersom skadesaneringsfirmaet bør overta håndteringen av skaden, skal dette alltid avklares med forsikringsselskapet (bakvakt). Dersom det ikke oppnås kontakt med forsikringsselskapet, foretar RVR-leder nødvendige avklaringer.
Når RVR er tilkalt er RVR-leder å regne som representant for
forsikringsselskapene og kan:
• Igangsette RVR-arbeid på all type eiendom i en akuttfase, uansett
forsikringsforhold, for å hindre videre skadeutvikling
• Rekvirere skadesaneringsfirma hvis det ikke oppnås kontakt med
forsikringsselskap/eier/kontaktperson for eiendommen, eller alternativt
følge gjeldende lokale avtaler mellom brannetaten og forsikringsselskapene

Dekning av kostnader
Brann og redning i skadekommunen benytter eget personell ved innsatsen med støtte fra RVR-bilen. Personellstyrken bestemmes i samarbeid mellom RVR-leder og vakthavende befal ut fra skadens omfang. Brann og redning vil få dekket sine utlegg etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av Fagstyre for RVR.
Ved behov for hjelp på et skadested kan leder på RVR-bilen anmode om
(eller rekvirere) hjelp fra lokal brann og redning. RVR-arbeid som lokal
brann og redning har startet før RVR-bilen er ankommet, meldes til
RVR-leder. De får da dekket timene av RVR sentralt etter fastsatte satser. Ved innsats i andre kommuner bemannes RVR-bilen alltid med minst to
personer