Tilsyn i særskilte brannobjekter

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse blir registrert som særskilte brannobjekt. Særskilte brannobjekt deles inn i tre kategorier:

  1. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
  2. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser
  3. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Brannvesenet skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekt for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Eier av et særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak. Det stilles krav til blant annet opplæring, brannøvelser, vaktordning, egen brannvernleder og kontroll av branntekniske installasjoner.