Vanlige spørsmål

Generell informasjon om feie- og tilsynsfaktura

Hvor mange ganger årlig kommer det faktura?
Brannvesenet Midt IKS sender ut faktura på feie- og tilsynsavgift en gang hvert år, fortrinnsvis i oktober.

Huset er solgt, men fakturaen sendes likevel til tidligere eier
Avgiftssystemet er knyttet opp mot offentlige eiendomsregister, der alle tinglysinger blir registrert. Det er noen ukers etterslep på disse oppdateringene.
Dersom du har mottatt en faktura til en bolig du ikke eier lengre, ber vi deg ta kontakt på vår  e-post: [email protected] 
eller telefon 464 46000, valg 1 feier, mellom klokken 08.00 og 15.30 på hverdager.

Jeg har fått faktura fra feieren, men jobben ble ikke utført
Der det er varslet om feiing eller tilsyn, men ikke gjennomført på grunn av manglende tilrettelegging av eieren, regnes tjenesten som utført, og fakturering er korrekt.

Naboen fikk besøk av feieren, men jeg har ikke mottatt noe varsel om feiing
Feiing er behovsprøvd, basert på en vurdering av feieren. Det betyr at du og naboen ikke nødvendigvis har samme feiefrekvens, siden hyppigheten kan variere.

Jeg ønsker å betale etter at feieren har vært utført tjenesten
Kommunestyrene i våre 7 eierkommuner har vedtatt felles gebyrregulativ. Selvkostprinsippet betyr at gebyrene fra innbyggerne skal dekke kostnadene ved å levere tjenesten. Gebyret betales årlig, dette for å fordele utgiftene for den enkelte. Det vil si at avgiften skal betales hvert år, uavhengig av om feieren har vært på besøk eller ikke dette året.

Jeg har solgt eiendommen, men fakturaen, ble sendt til min nettbank
Finnes det en avtale i banken på en eiendom, sendes det automatisk til denne, uavhengig av navn på fakturaen. Den forrige eier må selv si opp sin avtale i nettbanken. Avtalen med banken stopper ikke automatisk ved salg av hus.

Feierfakturan er på vei - Spørsmål om VIPPS/ Digipost/ elektronisk faktura:
Brannvesenet har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring. Vi sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura.Klikk på lenken for å få mer informasjon:
https://brannmidt.no/elektronisk-overforing-av-fakturaer/

Fakturaen sendt til avdød eier
På eiendommer der flere hjemmelshavere (eiere) er registrert, velger systemet vilkårlig hvilket navn som blir mottaker av fakturaen. Om det er bestemt hvem som skal ha fakturaen, må vi beskjed om dette.
I uskiftet bo der avdød står alene som hjemmelshaver, sendes fakturaen til den avdøde eier eller dødsbo.

Jeg har ikke sett feieren på lenge
Det betales en årlig avgift for tjenestene feiing og tilsyn av fyringsanlegget, der kostnadene er fordelt over flere år. Hyppigheten av feiing og tilsyn er behovsprøvd av feieren.

Hyppigheten er inndelt i kategori 1, høy sotdannelse, som har intervall på 1-2 år og kategori 2, lav sotdannelse som fordeler seg på 4-10 års intervall. Ved tilsyn av fyringsanlegget, kommer vi hjem til deg.

- Spesielt for fritidsboliger -

Jeg får faktura på feiing og tilsyn av fritidsbolig, men har ikke fått besøk av brannforebyggeren.

Dette er en årlig avgift som kommer uavhengig av om når tjenesten utføres.

Jeg feier skorsteinen min selv, og trenger ikke å ha besøk av feieren.

 Lovverket krever at brannforebyggeren skal være fysisk tilstede på hytta. Så egen feiing, kan ikke erstatte besøket av brannforebyggeren.

Adressa på hytta som står på fakturaen er ikke korrekt
Vi har noen hytter som ligger på samme gårds og bruksnummer, men ikke har eget festenummer. Dette kan være grunnen til at eier og adresse ikke er korrekt knyttet opp mot hverandre. Ta kontakt med oss, slik at vi får rettet opp i dette.

I første omgang gjennomføres det tilsyn og feiing på hytter ved veg, eller inntil 10 minutters gange fra veg. Men min hytte ligger mer enn 10 min. unna veien.
Dersom det ligger en klynge med flere hytter, der det tar mindre enn 10 min å gå til den første hytta, har vi valgt å inkludere andre de nærliggende hyttene. Dersom din hytte ligger alene, langt fra vei, ber vi deg ta kontakt med oss

Er det riktig at alle hytteeiere skal betale det samme?
Kommunestyrene har vedtatt gebyrregulativet. Og i det gjeldende gebyrregulativet, er det lik pris for alle fritidsboliger.

Fakturaen gjelder en hytte som ikke er min
Hvis hytta ikke er tinglyst eller har riktig eier registrert i Norske eiendommer, har man utfordringer med å finne riktig fakturamottaker. Ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan rette opp dette.

Dersom du har noen spørsmål eller endringer du ønsker å ta opp med oss, ber vi deg ta kontakt på vår e-post: [email protected] eller telefon 464 46000, valg 1 feier, mellom klokken 08.00 og 15.30 på hverdager.