Veileder for branntekniske tegninger

Brannvesenet Midt IKS har utarbeidet en veileder for utforming av branntekniske tegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner. Formålet med veilederen er å bidra til mer enhetlige og tydelige tegninger, samt å ha en felles forståelse for innhold og kvalitet til disse.

Branntekniske tegninger er en del av branndokumentasjonen og et viktig verktøy for huseier/brannvernleder. I tillegg er tydelige branntekniske tegninger en forutsetning ved gjennomføring av tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven. Branntekniske tegninger skal oppbevares i brannvernpermen.

Orienteringsplaner som plasseres ved brannalarmsentralen er et viktig hjelpemiddel. Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver på en effektiv måte. Dette er dessuten vesentlig at kvalifisert personell som utfører ettersyn, service og vedlikehold av slike installasjoner, får god og lettfattelig informasjon om det enkelte system og sammenheng mellom systemer.

Rømningsplaner er et viktig verktøy for rask evakuering og effektiv evakuering. Rømningsplaner er beregnet for personer som oppholder seg i bygget. Rømningsplaner i denne sammenheng er hovedsakelig ment til overnattingsteder (hotell, sykehus og sykehjem). Imidlertid kan det være hensiktsmessig å benytte rømningsplaner på andre byggverk.

Brannvesen IKS Midt veileder for branntegninger er ikke ment som en erstatning for eventuelle standarder i plan- og bygningsloven, men som et supplement.

Steinkjer 15.01.2013

Revidert 28.02.13. Bakgrunn for revideringen er nye krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Brannvesenet Midt IKS

Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger er en sentral del av bygningens branndokumentasjon. Tegningene skal illustrere eksisterende situasjon, det er derfor viktig at de oppdateres jevnlig. De skal være lett tilgjengelige for brannvernleder og kunne fremvises (medbringes) ved tilsyn.

Tegningene bør vise alle deler og installasjoner med brannforebyggende funksjon, som et minimum:

 • Brannseksjonering (brannmotstand må fremgå)
 • Branncelleinndeling (brannmotstand må fremgå)
 • Brannklasse og slagretning på dører
 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyr
 • Markeringslys
 • Detektorer og manuelle meldere (kan vurderes utelatt der de finnes på orienteringskart)
 • Brannsentral
 • Dekningsområde og plassering av sentraler for stasjonære slokkeanlegg
 • Stigeledninger
 • Plassering av røykventilasjon (røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Høyrisikoområder med beskrivende tekst

I tillegg er følgende viktig:

 • Tegnforklaring
 • Målestokk
 • Areal
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning
 • Hvilket plan/etasje tegningen gjelder for. Ved store etasjeareal bør en vurdere å benytte flere tegninger. Lokaliseringsfigur/oversiktskart bør da påføres som et tillegg.
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse
 • Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen (eks. møbler). Dette gjelder ikke fastmonterte møbler og inventar (eks amfi og lignende).
 • Bør utføres i A3 størrelse.

Orienteringsplan ved brannalarmsentral

Utføres med én etasje pr ark, i minimum A3 og maksimum A2 format. Orienteringsplanene lages i to eksemplarer, lamineres og plasseres ved brannalarmsentralen(e). Tilpasses slik at tegningen blir størst mulig (stående eller liggende), tegningen bør fylle ut arket. Orienteringsplanene må være oppdatert i forhold til nåværende situasjon.

 • Brannseksjonering (REIM 90 eller høyere, konstruksjonens brannmotstand bør fremgå)
 • Detektorer og manuelle meldere (med nummer).
 • Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner:
  • plassering av og adkomst til sprinklersentral/ventil
  • dekningsområde
 • Røykventilasjon (plassering av røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Tekniske rom, heismaskinrom og ventilasjonsrom
 • Stigeledninger
 • Rømningstrapp/rømningsveier markeres i grønn gjennomsiktig farge
 • Lagring/bruk av farlig stoff
 • Høyrisikoområder markeres med farge og beskrivende tekst
 • Eventuelle andre forhold/

I tillegg er følgende viktig:

 • Tegnforklaring
 • Målelinje med målestokk
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning
 • Hvilket plan/etasje tegningen gjelder for. Rommene merkes med ident.
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse
 • Tydelig merket ”Du står her”, ved brannalarmsentralen
 • Omliggende gater navngis på alle etasjeplan
 • Brannkummer kan enten vises på orienteringsplanen eller på et eget oversiktskart
 • Tegningen tilpasses den enkelte brannsentral hvis det er flere sentraler i bygget
 • Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen (eks. møbler). Dette gjelder ikke fastmonterte møbler og inventar (eks amfi og lignende).
 • Det må vøre en lett synlig orienteringsplan for parkeringskjellere på vegg ved inn og utkjøringsramper (i forbindelse med angrepsvei) og i alle angrepsveier.

Eget oppslag ved brannsentralen:

I tillegg til orienteringsplanen bør det ved brannalarmsentralen være en oppdatert telefonliste med oversikt over huseier, brannvernleder og andre kontaktpersoner.

Rømningsplaner

Det skal være en rømningsplan for hvert beboerrom. Disse bør ha en størrelse på A4 eller A3. Rømningsplaner lamineres og plasseres hensiktsmessig i rommet (lett synlig). Rømningsplanene må være oppdatert i forhold til nåværende situasjon.

 • Brannseksjonering (REIM 90 eller høyere, konstruksjonens brannmotstand bør fremgå)
 • Rømningstrapp/rømningsveier markeres i grønn gjennomsiktig farge
 • Planlagte fluktveier og utganger merkes tydelig.

Plassering av slokkeutstyr og manuelle meldere.

I tillegg er følgende viktig:

 • Tegnforklaring
 • Målelinje med målestokk
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse
 • Tydelig merket ”Du står her”, der rømningsplan skal plasseres
 • Omliggende gater navngis på alle etasjeplan
 • Ferdselsretning bør vises i form av piler