Infoskriv Verdal Kommune

Til eiere av bolig og fritidsboliger i Verdal kommune

Verdal kommune ble en av sju eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS 01.01.2022. Vedtaket innbar også at gjeldende gebyrregulativ i Brannvesenet Midt IKS, ble vedtatt. Feie- og tilsynsgebyr i Verdal kommune ble sendt ut for første gang høsten 2022. Det ble en del henvendelser i forbindelse med faktureringen, og Brannvesenet Midt IKS ønsker å beklage at informasjonen til eiere av fyringsanlegg ikke var tilstrekkelig.

Feiervesenet er en selvkostfinansiert del av brannvesenet. Dette betyr at alle kostnader ved driften av feiervesenet, skal dekkes inn av gebyret fra eierne av bolig og fritidsboliger. Feie- og tilsynsgebyret sendes ut årlig, uavhengig av om tjenesten utføres dette året, eller ikke.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vedtok en lovendring i 2016 der alle fyringsanlegg i byggverk skal ha feiing- og tilsyn etter behov jmfr. § 6 og § 17 i Veiledning til forskrift om brannforebygging.

Ved etableringen av det interkommunale brannvesenet i 2006, ble det lagt til grunn at prisen for tjenestene skulle være lik for alle, uavhengig av byggverkets plassering.

Kommunestyrene i den enkelte eierkommune, vedtar gebyrregulativet årlig, der gebyrregulativet prissetter de ulike tjenestene. Gebyret for tilsyn av fyringsanlegget er lik for alle, selv om hyppigheten på tilsyn også er behovsprøvd, hovedsakelig grunnet mindre variasjon på intervallet, enn på feiing. Gebyret for feiing er delt i to ulike satser: Kategori 1 (se skjema under) for de som har feiing hvert eller hvert annet år. Kategori 2 for de som har feiing 4. til 10. hvert år. Der det er flere skorsteiner på samme bygg, er det full pris på en skorstein, og halve prisen på resterende skorsteiner.

Bolig

Intervallet for hyppigheten av både feiing og tilsyn av fyringsanlegget, er behovsprøvd. De som har behov for hyppigere feiing, betaler mer i feiegebyr enn de som har behov for feiing sjeldnere. Brannforebyggeren fastsetter intervall etter behov på hver enkelt skorstein. Feiing og tilsyn utføres vanligvis ikke samtidig.

Fritidsbolig

Alle hytter er vurdert til å være i kategori 2. Det er noe forskjell på intervallet, uten at dette gjenspeiles på fakturaen. Dette kan forklares med at intervallet i kategori 2, ligger mellom hvert 4. til hvert 10. år. De fleste hytter ligger inne med planlagt besøk hvert 5. til 8. år. Brannforebyggeren fastsetter intervallet på den enkelte skorstein. Feiing og tilsyn i fritidsboliger gjennomføres ved samme besøk av praktiske grunner.

Til orientering tar tilsynet lengre tid enn feiingen og det er disse to tjenestene sammen som det blir fakturert for. Jobben innbefatter i grove trekk planlegging, kjøring, utførelse og dokumentering.

Med vennlig hilsen Brannvesenet Midt IKS

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2023

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva (kr) Inkl mva (kr)
Hovedpipe 312,- 390,-
Ekstra pipeløp 156,- 195,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe 128,- 160,-
Ekstra pipeløp 64,- 80,-
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe 300,- 375,-
Ekstra pipeløp 148,- 185,-
Tjenester utover ordinære oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid 880,-/time 1100,-
Filming av pipe/røykrør 880,-/time 1100,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som
kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg
Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr

 

Feiing i kategori 1 og 2, samt tilsyn faktureres hvert år, med samme årlige sats etter vedtatt gebyrregulativ.

 

Ved ønske om ytterligere informasjon, ta kontakt på telefon 464 46 000 (velg 1), eller på e-post via [email protected]