Større arrangement

Brannvesenet Midt krever at de fullstendige melding om arrangement sendes inn minst tre uker innen arrangementet skal gjennomføres. Dette for at vi skal ha anledning til å gjennomgå meldingen og eventuelt påpeke svakheter/mangler i meldingen. Hvis vi mottar meldingen med kortere frist enn 14 dager for avholdelse av arrangementet vil vi ikke kunne garantere at meldingen blir behandlet innen fristen for arrangementet.

Teaterforestillinger, festivaler, sportsarrangementer eller andre store tilstelninger skal være positive opplevelser for både arrangører, utøvere og ikke minst for publikum. Dessverre har det vist seg at den gode opplevelsen fort kan bli snudd, dersom dramatiske hendelser inntreffer. Store og alvorlige ulykker har forekommet de senere år i mange land. Som eksempel kan nevnes diskotekbrannen i Göteborg i 1998 hvor 63 ungdommer omkom. Ni personer ble klemt i hjel under tragedien på Roskildefestivalen i 2000. 19 mennesker omkom i trengsel under teknofestivalen Love Parade i 2010, og i 2011 ble syv mennesker drept under den såkalte ”Indiana State Fair stage collapse”.

Justis- og politidepartementet ga i 2008 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lage en veileder om sikkerhet ved arrangementer med store ansamlinger av mennesker og eller med potensial for store ulykker. I mandatet gitt av direktøren i DSB heter det: ”Det skal utarbeides en sikkerhetsveileder som innholdsmessig skal være relevant for de fleste typer arrangementer med store ansamlinger av mennesker og/eller med potensial for store ulykker.” Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter.

Alle arrangementer er unike, men de fleste har som regel minst to ting felles. De skal skape gode opplevelser for alle involverte, samtidig som de samler relativt mange mennesker på begrensede arealer. Dette gjør at de medfører en viss risiko for at små eller store hendelser kan få uønskede konsekvenser. En god opplevelse er en trygg opplevelse. Dette krever grundig og detaljert planlegging, hvor hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å. Det er dette denne veilederen handler om. Veilederen skal være til hjelp både for de som står bak de største arrangementene, men også arrangører av mindre tilstelninger skal kunne ha nytte av den. Veilederen skal også være til hjelp for myndigheter, behandlende så vel som utøvende.

Sikkerhet er hele organisasjonens ansvar, og ikke et ansvar kun pålagt organisasjonens øverste leder (selv om det juridiske ansvaret ofte ligger her). Organisasjonens øverste leder må derfor sørge for at systematisk sikkerhetsarbeid (HMS/internkontroll) innføres og utøves i forbindelse med hele arrangementet.

Arrangementmeldingen skal så følgelig tilpasses arrangementets størrelse.