Nyinstallasjon av ildsted

Konvensjonelle ildsteder

Eier/bruker skal melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Meldeplikten skal sikre at brann- og feiervesenet skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynspliketen med fyringsanlegg i kommunen. Jf. Veiledning til forskrift om brannforebygging § 6 .

For mere informasjon følg linken: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#forebyggende-plikter-for-eieren-av-byggverk

Meldeplikt av ildsted skjema: Meldeskjema av ildsted

Søknadsplikt ved montering av ildsted

Fyringsanlegg er i likhet med andre bygningstekniske installasjoner regulert av plan- og bygningsloven med forskrifter. I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-1 bokstav f) er oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner søknadspliktig.

Eksempler på søknadspliktige tiltak:

  • Oppføring av skorstein.
  • Rehabilitering av skorstein.
  • Fyringsanlegg med brenselslager av olje, gass og fast brensel.
  • Gassfyrt fyringsanlegg/ildsted uten brenselslager (naturgass).
  • Installasjon av fyringsanlegg som utløser krav om branncellebegrensende bygningsdeler (fyrrom og/eller brenselslager).

Fyll ut følgende skjema: Kontrollskjema Ildsted

Viktig ved kjøp av nytt ildsted

Installasjon av nye vedovner eller andre former for ildsted, må kontrolleres av kvalifisert personell - for eksempel feier, murmester eller varmeforhandler. Huseier er pliktig til å melde fra til feiervesenet når nytt ildsted er installert.

Huseier bør be om bekreftelse på at installasjonen er gjort i samsvar med krav i teknisk forskrift. Monteringsveiledning av ildstedet bør være tilgjengelig.

- Vi anbefaler sterkt at kvalifisert personell nyttes til kontroll av nye ildsteder. Dersom dette av ulike grunner ikke gjøres, er det full søknadsplikt. Arbeidet må da ikke utføres før nødvendige tillatelser er gitt, sier senior- ingeniør Lars Haugrud i DSB.

Ta kontakt med brann- og feiervesenet og/eller de kommunale bygningsmyndigheter ved behov for ytterligere informasjon.