Branntilsyn

Kort fortalt gjelder kravet om branndokumentasjon for alle brannobjekter.

Særskilte brannobjekter er brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 13.

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse blir registrert som særskilte brannobjekt. Særskilte brannobjekt deles inn i tre kategorier:

A.   Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

B,     Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin
beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å
medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

C.  Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Ansvar

Det er eier av de ulike objektene som har ansvaret for at kravene som fremkommer i lov og forskrift etterleves. Hvilke krav som gjelder for de ulike objektene avhenger av om det er et særskilt brannobjekt eller ikke. Eier av et objekt kan ikke fraskrive seg sine forpliktelser gjennom avtale. Det betyr for eksempel at eier ikke kan fraskrive seg ansvaret ved å henvise til leietakere eller brannvernleder.

For øvrig fremgår de generelle kravene til eiere og brukere av brannobjekter i forskriftens paragraf 2. I tillegg er det krav til organisatoriske- og tekniske tiltak i særskilte brannobjekter i paragraf 3 og 4. Herunder beskrives også krav om brannvernleder i særskilte brannobjekter. Brannvernleder er eiers representant og skal blant annet delta ved tilsyn. Eier er som tidligere nevnt ikke fritatt for ansvar selv om objektet har en brannvernleder.

Dokumentasjon

Oppdatert branndokumentasjon er verdifullt (!)

Det er mange gode grunner til å stille krav til branndokumentasjonen på de objektene eier og eventuelt vurderer å overta. Økonomi er blant de faktorene som man definitivt bør ha i bakhodet ved vurdering av branndokumentasjonen i de ulike objektene. Det blir fort kostbart dersom man plutselig oppdager at man har overtatt objekter hvor det kreves større oppgraderinger i alarmanlegg, sprinkleranlegg eller kanskje ombygginger for at objektet skal tilfredsstille kravene til rømningsveier

For nybygg vil noe av dokumentasjonen knyttet til brannsikkerhet inngå som en del av den FDV-dokumentasjonen man skal få overlevert i forbindelse med overtakelse av objektet. Denne dokumentasjonen er veldig ofte ikke tilpasset den videre driftsfasen for objektet. Det kan derfor være lurt å stille krav til denne dokumentasjonen i en tidlig fase ved nybygg.

Blant den dokumentasjonen som det kan være lurt å se etter ved overtakelse av bygg finner vi branntekniske tegninger, brannstrategi, ferdigattest, tilsynsrapporter, branntekniske tilstandsvurderinger, oversikt over brannverntiltak samt organisering av brannvernet.

Branntekniske tegninger

Tegninger som viser hvor og hvilke branntekniske installasjoner som er en del av objektet. Rømningsplaner, plantegninger, snittegninger og situasjonskart er også aktuelle tegninger.

Brannstrategi

Angir/ beskriver et samlet sett med overordnede branntekniske ytelseskrav for bygget. Teknisk forskrift (TEK 10) angir minimumskravene som er fastsatt for brannsikkerhet i bygninger.

Ferdigattest

Attest som viser at saken er ferdig behandlet. Utstedes basert på innsendt informasjon og kan således trekkes tilbake om den er gitt på bakgrunn av feilaktig informasjon.

Tilsynsrapporter

Rapporter som er tilsendt objektet fra branntilsyn. Her vil det fremgå om tilsynet har bemerkninger til brannsikkerheten i bygget.

Branntekniske tilstandsvurderinger

Disse vurderingene er gjerne utarbeidet av branningeniører og forteller hvordan den branntekniske tilstanden til bygget er.

Brannverntiltak

Hvilke tiltak har man satt i gang for å bedre brannsikkerheten i objektet? Dette kan være tiltak som er gjennomført, under utføring eller som er planlagt gjennomført.

Organisering av brannvernet

Viser hvem har ansvar og myndighet i forhold til brannvern i objektet. Dette er gjerne et organisasjonskart som viser ansvarsområder med oversikt over hvem som er eier, brannvernleder, kontaktpersoner hos leietakere, nødvendig kontaktinformasjon, hvem som skal varsles ved en hendelse etc.

Tilsyn

Brannvesenet skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekt for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Eier av et særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak. Det stilles krav til blant annet opplæring, brannøvelser, vaktordning, egen brannvernleder og kontroll av branntekniske installasjoner.