Feie- og tilsynstjeneste

Brannstatistikken ifm. viser økning i branner som skyldes feil ved montering, vedlikehold og bruk av fyringsanlegg. Tiltak som tilsyn med fyringsanlegg har en god brannforebyggende effekt, da brann som følge av feil ved fyringsanlegg nå forekommer mer sjeldent.

Hvis uhellet skal skje

Pipe- og sotbrann

Informasjon

Tillegstjenester og informasjon

Brannforebygger på tak
Hvem er vi?

Om oss

Feierseksjonen er èn av to seksjoner i forebyggende avdelingen ved Brannvesenet Midt IKS.

Feierseksjonen utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg (skorsteiner og ildsteder).

Hensikten med feietjenesten er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

Hva gjør feierseksjonen?

Feiingtjenesten er behovsprøvd i hht regelverk, men skal minimum utføres èn gang hvert fjerde år.

Dette gjelder både skorsteinsfeiing og tilsyn av fyringsanlegget. Ved tilsyn får en i tillegg kontrollert om fyringsanlegget er oppført etter gjeldende regelverk og at fyring kan gjennomføres på en trygg møte.

Det er feieren som er ansvarlig for å fastsette hvor ofte feiing skal gjennomføres, dette etter vurdering av produsert sot og fyringsvaner. De fleste har feiing hvert annet år, mens noen har hvert år eller hvert fjerde år.

I tillegg bistår feiervesenet med informasjon til våre innbyggere om gjeldende lover og regler for ansvarsområdet.

Feiervesenet kan også utføre andre typer oppgaver som ikke er lovpålagte, slik som videofilming av skorsteinen for å avdekke eventuelle skader, fjerning av fugl-reir og fresing av pipeløp.

Disse tjenestene blir fakturert særskilt etter medgått tid og gjeldende timepris.

Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål

Generell informasjon om feie- og tilsynsfaktura

Spesielt for fritidsboliger

Har du spørsmål?

Dersom du har noen spørsmål eller endringer du ønsker å ta opp med oss, ber vi deg ta kontakt på vår e-post: [email protected] eller telefon +47 46 44 60 00, valg 1 feier, mellom klokken 08.00 og 15.30 på hverdager.

Feiere

Kontaktpersoner

Njål Gran

Mari Hatling

Jan Morten Storhaug

Geir Otto Johnson

Joachim Larsen

Kenneth Gåsbakk

Olav Hansen