Generell informasjon om feiing

Lovpålagte oppgaver for seksjon for feiing og service

  • Brannforebyggende tilsyn i bolig inkludert fyringsanlegg
  • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger
  • Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak

Behovsprøvet feiing og tilsyn

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner / piper og tilsyn i boliger.

Hensikten med feietjenesten er å forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann. Ved tilsyn får en i tillegg kontrollert om fyringsanlegget er oppført etter gjeldende regelverk og at fyring kan gjennomføres på en trygg møte.

Feiing er behovsprøvd. Det betyr at vi har de siste årene kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein / pipe. Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette.Dette gjelder både skorsteinsfyring og tilsyn av fyringsanlegget.

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko.

Når melding om feiing kommer, er det svært viktig at stiger blir lagt fram. Stigene trenger ikke være reist.

Feieren kommer på boligtilsyn

Tilsynet vil omfatte:

Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vil feieren vurdere behov for feiing

Atkomst for feiing av skorsteiner

Brannteknisk utstyr

Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Vi ønsker å gi kundene våre en god feie- og tilsynstjeneste.

God kvalitet på våre tjenester er viktig.

Fyringsanlegg

Med fyringsanlegg menes (§ 1-3 ): Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Egen sikkerhet

Det er viktig å sørge for sikkerheten til egne ansatte. Vurdert opp mot personlig sikkerhet, er arbeidsforholdene til feieren i sitt daglige virke, utsatt for en svært høy risiko for liv og helse.

Det er viktig å sørge for sikkerheten til egne ansatte. Vurdert opp mot personlig sikkerhet, er arbeidsforholdene til feieren i sitt daglige virke, utsatt for en svært høy risiko for liv og helse.

Dersom noen av sikringstiltakene mangler, samt at svarslipp mangler, så regnes oppdraget som utført fra feierens side.

Når mangler er utbedret, kan feieren kontaktes, og ny avtale om feiing avtales. Før feiing kan utføres, er det viktig at huseier påser at alle åpninger på ildsted, samt sotluke er lukket.

Dette for å hindre sotskade inne i huset.