Trygg Hjemme

"Trygg hjemme" er et samarbeidsprosjekt mellom Brannvesenet Midt IKS og hver av de åtte eierkommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik og Lierne. Formålet er å kartlegge risikogruppenes brannsikkerhet i deres eget hjem. På denne måten håper en at man kan forebygge brannrelaterte hendelser, så vel som andre uønskede hendelser.

Bakgrunnen for prosjektet er en økt satsning på risikogrupper, da brannstatistikken viser at risikogruppene er mest utsatt for brann. Brannvesenet Midt IKS vil fra 16. mai og fremover kontinuerlig gjennomføre kurs i “brannsikkerhet i hjemmet – for risikoutsatte grupper”. Dette innebærer at helsepersonell tilknyttet hjemmetjenestene, flyktningetjenestene, rus- og psykisk helse og ergo- og fysioterapeuttjenestene, skal kartlegge risikogruppene som allerede har blitt tildelt en kommunal tjeneste. Et eksempel på dette er om tjenestemottaker er over 70 år, og er blitt tildelt hjemmehjelp, så skal hjemmehjelpen, med brukers samtykke, kartlegge hjemmet i henhold til utarbeidet.

Risikogrupper defineres av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) slik:

  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykisk (u)helse
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Kjenner du noen som “tilhører” en av risikogruppene og er bekymret for brannsikkerheten til vedkommende, eller du bare har spørsmål, kan du anonymt kontakte prosjektkoordinator for “Trygg hjemme”

Du kan også fylle ut og sende oss et bekymringmeldingsskjema.

Hvem skal du kontakte?

Kontaktpunkt

Jon Kristian Storli

Trond Marius Fornes